Cleartalk:

En enkel väg till bättre samarbete och högre produktivitet

Effekt och resultat

Cleartalk är verktyg och processer som bidrar till att skapa öppenhet, medvetenhet, styrka och flexibilitet i en person eller en grupp. En öppenhet och trygghet som gör att friktionen blir mindre. Att allt går smidigare. Mer energi kan användas till konstruktiva och produktiva aktiviteter. Individen och gruppen blir mindre sårbara för förändringar. Konflikter uppstår mera sällan och kan lättare lösas. Ingen vet vad framtiden bär med sig. Men vi vet att trygga medarbetare med stark inre motivation och få konflikter är bättre rustade att möta kommande krav.

 

Cleartalks metod

Cleartalks grundläggande metod är träning i fokuserad närvaro, aktivt lyssnande och hur vi ställer rätt frågor. Metoden omfattar en mängd olika tekniker som kan kombineras på olika sätt. Ofta är dock det enkla det bästa. En fokuserad närvaro och förmåga att ställa sig själv och andra goda konstruktiva frågor ger väldigt ofta de svar och den klarhet som behövs. 

Våra produkter

Cleartalk Training & Cleartalk Coaching

Cleartalk Training

  • Kortare eller längre företagsanpassade kurser baserade på Cleartalks metod.
  • Cleartalk Practitioner är en utbildning över 3 gånger 3 dagar med strukturerat program för upplevelsebaserad inlärning och integrering av Cleartalks viktigaste verktyg och metoder

Cleartalk Coaching

  • Individuell Coaching är samtal på tu man hand med fokus på de utmaningar du har som ledare eller privat. 
  • Teamcoaching/Teambuilding är en grupprocess där gruppens behov och situation styr förloppet. Mindre direkt undervisning, men Cleartalks metoder och principer används för att stötta gruppen i utforskandet av exempelvis en uppgift, ett projekt eller hur gruppen själv mår och fungerar. 

Cleartalk fungerar överallt

Bättre kommunikation i alla sammanhang

Ledarskap och företagskultur

Cleartalks metod är inte bara en teknik som förbättrar samarbetet och ökar flexibiliteten i gruppen. Det är också en ledarskapsprincip. Genom att i större utsträckning ställa frågor istället för att ge order, skapar du som ledare större medvetenhet hos dina medarbetare, liksom större motivation och ägarskap. Och inte minst – du får större insikt i vad som pågår och hur dina medarbetare tänker. 

Kommunikation,försäljning och förhandling

Människor vill känna sig bekräftade, respekterade och uppleva att andra lyssnar. Först då är de villiga att själva ta in vad andra säger. Cleartalk går djupare än andra kommunikations- och försäljningsmetoder och skapar en grund för äkta empati och intresse. Lyssnande, spegling och närvaro kan vara en naturlig del av alla möten med andra. I en pressad förhandling eller ett viktigt försäljningsmöte kan detta vara skillnaden mellan succé och misslyckande. 

Lönsamt för företaget

Matnyttig kunskap

Enkla tekniker som faktiskt blir använda

Cleartalks kurser, grupper och utbildningar är upplevelsebaserade och fokuserade på att deltagarna ska få kunskap som är väl integrerad i deras arbetssituation – kunskap som därför blir använd i det dagliga arbetet.

En kurs eller utbildning ska vara matnyttig och kunna användas under lång tid efteråt. Det är lätt att delta, bli inspirerad och få den ena aha-upplevelsen efter den andra – för att sedan tappa bort de nya lärdomarna bland vardagens göromål. Efter några veckor tänker du kanske: ”Vad var det egentligen jag lärde mig på kursen?”. 

Uppföljning

I vår utbildning, Cleartalk Practitioner, är upprepning och påminnelser en viktig och integrerad del. 

• Fokus på ett överblickbart antal tekniker.

• Påminnelser efteråt om viktiga teman och tekniker via e-post.

• Uppföljningssamtal med varje deltagare. 

 

 

Bakgrund

Några inspirationskällor

  • Zen-Coaching 
  • Non-Violent Communication
  • Harvard Negotiation Project

  • CTI coaching och team coaching
  • Mindfulness
  • UGL